OOGStfonds

De voortdurende toename van de problemen met kastanje bloedingsziekte was in 2018
aanleiding voor de start van het project ‘Toekomst voor de paardenkastanje’ dat zich richtte op het vinden
van paardenkastanjes die minder gevoelig zijn voor bloedingsziekte. Daartoe werd een brede collectie
Aesculus genotypen (soorten en selecties) opgebouwd en tegelijkertijd een methode ontwikkeld om
kastanjebomen te toetsen op hun gevoeligheid voor de bloedingsziekte veroorzaakt door de bacterie
Pseudomonas syringae pv. aesculi. Met deze methode werd een collectie van ruim 500 planten van 48
Aesculus genotypen getoetst. De resultaten laten zien dat er grote verschillen bestaan in gevoeligheid, zowel
tussen soorten onderling, als binnen soorten. Een aantal minder bekende soorten blijkt duidelijk minder
gevoelig en zelfs binnen de zeer gevoelige gewone paardenkastanje (A. hippocastanum) bleek een aantal
van de geteste nieuwe selecties opvallend weinig gevoelig. Daarmee bieden de ontwikkelde methode en de
daarmee behaalde resultaten nieuwe perspectieven voor het behoud van de paardenkastanje als stadsboom.
Trefwoorden: Paardenkastanje, Aesculus, kastanje bloedingsziekte, Pseudomonas syringae pv. aesculi,
resistentietoetsing, inoculatie, laesielengte.

Dit rapport is gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/632630.

Hiemstra, J.A., Wenneker, M. & van der Sluis, B.J.2; 2022. Toekomst voor de paardenkastanje;
Eindrapportage Oogstfonds project. Wageningen Research, Rapport WPR-OT-1022

Dit onderzoek is in opdracht van de Stichting Oogstfonds, op initiatief van de Gemeente Den haag,
uitgevoerd door de Stichting Wageningen Research (WR), Business Unit Open Teelten (projectnummer
3750382500).